Künye   |  Bize Ulaşın   |  Giriş Sayfam Yap   |  Sık Kullanılanlara Ekle
=============================================================== ============================================================== _______________________________________________________ ___________________________________________________________ ================================================================= =================================================================
0.00
0.00
0.00

En Çok Okunanlar

POSOF İLÇE TARİHİ

POSOF İLÇE TARİHİ

Posof İlçesi eski çağ tarihinde ,Yukarı Kür Boyları ile anılan Kars’ın Çıldır, Ardahan ve Hanak, Artvin’in merkez dahil Ardanuç Şavşat ve Borçka İlçeleri’ni de içine alan Kür ve Çoruh havalisindeki bir yerleşimin adıdır.İlçe 2700 yıl önc

6 Eylül 2007 16:57
font boyutu küçülsün büyüsün


Posof İlçesi eski çağ tarihinde ,Yukarı Kür Boyları ile anılan Kars’ın Çıldır, Ardahan ve Hanak, Artvin’in merkez dahil Ardanuç Şavşat ve Borçka İlçeleri’ni de içine alan Kür ve Çoruh havalisindeki bir yerleşimin adıdır.İlçe 2700 yıl öncesi bir Türklük bölgesidir.

Milattan önce 680 yıllarında Kafkasların kuzeyinden gelen atlı göçebe İskit Türkleri Urartular’dan bu havaliyi alarak 500 yıl hüküm sürmüşlerdir. Daha sonra Horasan havalisinden gelen Arsak Türkleri, M.Ö.150- M.S.430 yılları arasında bu bölgede yaşamışlardır. Arsak Türkler’inden sonra Peçenek ve Oğuzlar’ın da bölgede yaşadıkları bilinmektedir.
 Yukarıda sayılan bölgelerle birlikte, Posof’un da bir müddet Sasani Devleti toprakları içinde kaldığı,bir ara Doğu Roma Devleti ve daha sonra Gürcü Bagratlılar’ın egemenliğine geçtiği,Abbasiler’in bölgeye hakim oldukları,Selçuklu Sultanı Alpaslan’ın  1064 tarihinde Ani’yi almasından sonra komutanlarından Danışmentli Ahmet komutasındaki Selçuklu ordusu Şavşat üzerinden Posof ilçemiz’e bağlı Kol köyü yakınlarındaki Kol Kalesini kuşatır.Burada yapılan savaşı Selçuklular’ın kazanması üzerine bölge Selçuklu egemenliğine girer.Selçuklular’ın burada uzun müddet tutunamamaları üzerine bölge İlhanlı hakimiyetine dahil olur.İlhanlılar zamanında Ortadoks Kıpçaklar bu bölgenin yarı bağımsız hakimi olurlar ve kurdukları beylik Adadolu’nun en uzun ömürlü Türk beyliği olur.
Gürcü Bagratlılar içinde önemli nüfusa sahip olan Kıpçak Türkleri ile  Gürcüler  arasında gizli gizli düşmanlıklar devam ettiğinden 1578 Osmanlı- İran savaşını fırsat bilen Ahıska Atabeği Manuçahr Bey Çıldır’a giderek Osmanlı komutanı Lala Mustafa Paşa’ya bağlılığını bildirir ve Müslüman olur. Lala Mustafa Paşa’nın emri ile Ardahan Sancak  Beyi Abdurahman Bey kuvvetleriyle Ulgar Dağı’nı aşarak 1578 yılında Ahıska ve Posof havalisini Osmanlı topraklarına katar.Çıldır Eyaleti’nin kurulması üzere Posof da sancak beyliği olur.1828 Osmanlı – Rus Savaşı’nı Ruslar’ın kazanması sonucu bölge Ruslar’ın hakimiyeti altına girer. Birkaç kez Osmanlılarla Ruslar arasında el değiştiren Posof 1878 Osmanlı –Rus Savaşlar’ı sonucu tekrar Rus hakimiyetine girer. Bu durum 1917 Rus İhtilali’ne kadar devam eder. Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti arasındaki devlet sınırı 14 Eylül 1829 yılındaki Tahditi – Hudut Komisyonu arasında çizilen sınırdır.
            1917 İhtilali’nde Ruslar’ın bölgeden çekilmesi sonucu Ahıska ve Posof Gürcüler tarafından işgal edilir ve Posof’taki Bnb.Eminbey bucağına bağlı köyler Gürcüler tarafından yakılır ve yağmalanır. Gürcüler’in topraklarımızı işgalini içine sindiremeyen Posoflular milis birlikleri şeklinde teşkilatlanarak düşmanla savaşmaya başlarlar. Batı Anadolu’nun Yunan işgalinden temizlenmesi sonucu Türk Devleti’nin Doğu meselesi ile de yakından ilgilenme fırsatı bulması üzerine Ankara’daki TBMM Hükümeti Gürcü Hükümeti’ne sert bir nota vererek 24 saat içerisinde Gürcü birliklerinin bölgeden çekilmemesi halinde bölgenin milli kuvvetlerce işgal edileceğini bildirir. Telaşa kapılan Gürcüler hemen bölgeyi boşaltırlar, 23 Şubat 1921 Posof’un düşman işgalinden kurtarılmasında Halit Paşa’nın büyük katkıları olmuştur..Ayrıca başta Petobanlı (Kalkankaya) Altun Hoca başta olmak üzere bir çok Posoflu canla başla mücadele etmiştir.   Posof’un düşman işgalinden kurtuluş günü olan 2 Mart(23 Şubat daha sonra 2 Mart olarak değiştirilmiştir.)bayram olarak kutlanır.

 

 

COĞRAFİ YAPISI:

 

Posof ilçesi ,Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeyinde yer alan Ardahan İli’ne bağlıdır.Toprakları batıda Gürcistan Cumhuriyeti’ne bağlı Acara Özerk Cumhuriyeti,güney batıdan Artvin İli Şavşat İlçesi,güney doğudan Ardahan İli Damal İlçesi, doğu ve kuzeyden Gürcistan’la çevrilidir.
Gürcistan’la sınırlarımızın uzunluğu 77 km’  dir. Posof 42 derece 30 dakika kuzey enlemleri ile 42 derece 43 dakika doğu boylamları arasında yer alır. Deniz seviyesinden yüksekliği 1583 metre olup 606 km2’ lik yüzölçüme  sahiptir.  Etrafı yer yer yükseklikleri 3000 metreyi aşan yüksek dağlarla çevrili olan ilçenin orta kesimleri bu dağlardan inen akarsular tarafından derin vadilerle parçalanmıştır.Doğu-batı istikametinde devam eden bu vadinin rakımı 1200 metreye kadar inmektedir.

 

            Türkiye geneline göre yüksek olan bu yöre bir ölçüde Karadeniz ikliminden etkilenmektedir.Böylece çöküntü alanında ve vadi tabanında yer alan küçük tarım alanları iklimin sert etkilerinden korunabilmektedir.İklimin nispeten ılıman olması nedeniyle gür bir bitki örtüsüne sahiptir.Yağışların da bol olması nedeniyle yılın büyük bölümünde  bitki örtüsü yeşilliğini muhafaza eder.İlçe doğal orman alanı içerisinde yer alır.Bu ormanları meşe,çam,köknar,ladin,huş, kara ağaç ve yabani fındık oluşturur.

 

            İlçemizin güneyinde Ulgar (Ilgar) dağı,güney batısında Arsiyan ve Cin Dağları yer yer yükseklikleri 3000 metreyi geçen dağlardır.Kaynağını bu dağlardan alan Posof çayı ilçenin en önemli akarsuyudur.Batı-doğu istikametinde akmaya devam eden Posof çayı Gürcistan Cumhuriyeti ile sınır çizdikten sonra Gürcistan topraklarına girer.Gürcistan topraklarında Kura nehriyle birleştikten sonra Hazar Denizi’ne dökülür.İlçemizde irili ufaklı bir çok göl bulunmaktadır.Bu göllerden Alabalık Gölü’nde, isminden de anlaşılacağı gibi alabalık üretilmektedir.

 

 

İKLİM :

 

Posof’ ta Karadeniz ikliminin sert şekli hüküm sürer.Bölge adeta karasal iklimle Karadeniz ikliminin geçiş bölgesidir.Bu iklimin en belirgin özelliği bol yağışlı oluşudur.Bölge  her mevsim bol yağış alır.Altı ay süren kış mevsimi boyunca bol kar yağar.Buna rağmen karlı ve donlu geçen gün sayısı diğer ilçelerden daha azdır.İlkbahar ve sonbaharda  bol yağmur yağar.Yıllık ortalama sıcaklığın 6.8 santigrat derece  olduğu ilçemizde yazın dağlardan esen rüzgarlar nedeniyle yazları bir ilkbahar serinliğindedir.Uygun iklim koşulları nedeniyle arazinin yüksek kısımları gür otlu meralar ve yaylalarla kaplıdır.Diğer kısımlar ise ormanlık ve çalılıklarla örtülüdür.

 

 

 

 

NÜFUS :

İlçede, tarıma dayalı ekonominin hakim olması nedeniyle nüfusun % 80’i köylerde oturmaktadır.1997 nüfus sayımına göre 16.000 olan nüfus 2000 yılında 12.729’a inmiştir.Bu nüfusun 2.555’i ilçe merkezinde 10.174’ü de köylerde yaşamaktadır. Yukarıdaki rakamlardan da anlaşılacağı gibi ilçemizde büyük göç hareketleri yaşanmaktadır.Göçün büyük çoğunluğunu köyden- kente göç oluşturmaktadır.Göçlerin tamamı ekonomik sebeplerden kaynaklanmayıp, bunun yanında bölgedeki iklim şartları eğitim, sağlık, ulaşım gibi sosyal hizmetlerin yetersizliği de rol oynamıştır. Ayrıca 1962 yılından itibaren Batı Avrupa ülkelerinin işgücü talebi de özellikle ilçemizdeki nüfusun azalmasında önemli bir faktördür. Kesin sayı bilinmemekle beraber 20.000 ‘den fazla nüfusun çeşitli Avrupa ülkelerinde oturduğu tahmin edilmektedir. İstihdam edilen nüfusun büyük bölümü tarım sektöründe istihdam edilmekte olup bunların çok büyük bölümünü de kadınlar teşkil etmektedir.Bunun sebebi de başka iş sahalarının olmayışı,tarımın hala ilkel usullerle yapılması ve erkek işgücünün diğer kentlere iş aramak için  gitmesi gösterilebilir.

 

İDARİ  YAPI :

 

            Posof , 2500 yıllık geçmişi olan eski  yerleşim birimlerinden birisidir.Cumhuriyetin ilanı ile birlikte 1923’te ilçe teşkilatı kurularak Kars İli’ne  bağlanmıştır.1992 yılında Ardahan’ın il yapılması ile Ardahan’a bağlanan Posof’un- biri nahiye merkezi olmak üzere- 49 köyü vardır.Ardahan İli’ne 75 km. uzaklıkta olup Türkgözü köyündeki sınır kapısına 15 km.’lik asfalt yolla bağlıdır.Köy yolları toplam uzunluğu yaklaşık 260 km.olup Posof’u Ardahan’a  ve Posof’u Türkgözü Sınır Kapısı’na bağlayan yol güzergahındaki köyler hariç diğer köy yolları toprak kaplamadır.

 

SOSYAL YAPI :

 İlçe halkının çoğunluğu geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır.Nüfusun çok az bir bölümünü esnaf,memur,sanatkar ve diğer serbest meslek sahipleri oluşturur.

 

            İlçedeki köyler toplu köyler şeklinde olup bazı köylerde birden fazla mahalle mevcuttur.Köy evleri çoğunlukla betonarme yapılar olup iki katlı olarak yapılmıştır.Evlerin birinci katları ahır ve samanlık ikinci katları ise aile fertlerinin oturması için düzenlenmiştir .Köylerin tamamına yakınında şebeke suyu mevcut olup son yıllarda kanalizasyon çalışmalarına hız verilmiştir.

 

            Köylerde yaşayan halk biri birlerine akrabalık bağlarıyla bağlıdır.Bu bağların güçlü olması halkı genel ahlak kurallarına daha saygılı olmaya mecbur etmektedir.Halkın  tamamı yerleşik düzende yaşamakta olup yaz aylarında iki aylığına yaylaya çıkılmaktadır.

 

            İlçe topraklarının engebeli olması ve iklim koşullarının uygun olmaması nedeniyle tarımla uğraşan halkın gelir seviyesi düşüktür.Bu durum Posofluyu başka yerlerde iş aramaya mecbur etmiştir.Bu nedenledir ki gerek yurt içinde  gerekse başta Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere binlerce Posoflu ilçeden ayrılmıştır.Özellikle gençlerin çalışma ve iş bulma maksadıyla  ilçe dışına çıkması sonucu köylerde genç nüfus gittikçe azalmaktadır.İlçe merkezi ve 49 köyde halkın örf,adet ve görenekleri farklılık arz etmez.

 

 

BELEDİYE HİZMETLERİ :

 

            İlçede belediye teşkilatı 1923 yılında kurulmuştur.Belediyenin kendisine ait hizmet binası mevcuttur.Şehir merkezinde içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları yıllar önce bitirilmiştir.Belediyenin kendisine ait kum ocağı mevcuttur.Bu tesislerde ayrıca kilitli parke taşı da üretilmekte olup,belediye kendi ürettiği taşlarla şehrin en uzak mahallerine kadar kaplama işlerini tamamlamıştır.Posof belediyesi kısıtlı mali ve insani kaynaklarıyla Posof’u yaşanabilir yapmak için uğraş vermektedir.Belediye ilçe merkezinde yaşayanların konut ihtiyacını bir nebze olsun giderebilmek amacıyla yapı kooperatifi kurmuş ve 2004 yılı sonbaharında bitirilen konutlar hak sahiplerine teslim edilmiştir.Posof belediyesi şehir merkezinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına yönelik olmak üzere bir de düğün ve kültür salonu yaptırmıştır.

 

 

EKONOMİK DURUM :

 

            İlçe halkının yegane geçim kaynağını tarım oluşturmaktadır.İlkel usullerle yapılan tarım 1970 yıllarından sonra yavaş yavaş yerini makineye terk etmiştir. Genç nüfusun köylerini terk etmesi sonucu tarımsal faaliyetlerde azalma gözlenmektedir. İlçede ekilebilir arazi 35235 hektar olup bu arazinin ancak %15’i sulanabilir durumdadır. Yurt dışında çalışanların gönderdiği para ikinci bir geçim kaynağı olmuştur.

 

            İlçede 23000 büyükbaş, 4900 küçükbaş, 22500 de kümes hayvanı mevcuttur. Tarım Bakanlığı’nın hayvan cinslerinin ıslahına yönelik çalışmaları olumlu sonuçlarını vermiş, bugün itibarıyla yerli cins sığır hemen hemen kalmamıştır. Posof bu durum itibariyle diğer ilçelerden daha öndedir.

 

            İlçede 650 ton meyve, 8645 ton tahıl ve 545 ton da başta fasulye olmak üzere baklagiller  üretilmektedir. Posof’ta arıcılık günden güne gelişmekte olup halen 4000 civarında arı kolonisi mevcuttur. Tarım Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar sonucu ilçe Kafkas arının gen merkezi olarak tespit edilerek ilçeye yabancı arı girişi yasaklanmıştır. Arıcılığın gelecekte önemli bir geçim kaynağı olacağı anlaşılmaktadır.İlçe merkezinde kurulu bulunan kooperatif üreticilerin yetiştirdiği meyveleri mamul hale getirmek için çeşitli kuruluşlarla işbirliği sürdürülmektedir ve bu amaçla kurulan işletme faal hale gelecek durumdadır.Ayrıca ilçede kurulu Tarım Kredi Kooperatifleri hayvancılığın ıslahına yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

 

 


yorumlayorum ekle


Yorumlar (6)
 • muhammed kılıç / 31 Ocak 2010 14:22

  özüne haiz olmak

  temiz yiğit vatavperver posof halkını irdelediğiniz için teşekkür ediyorum islamdanve türklük şuurundan taviz vermeyen posof halkına sizin aracılığınızla teşekkür ederim.
 • serap karslı / 21 Ocak 2010 10:18

  bizim soyumuzun karstan geldiğini ruslar baskı yapınca bizimkilerin sivasa göçtüğünü söylüyorlar soyisimleri o zaman baltacıoğlu ymuş,ama şimdi soyismimiz karslı
  büyüklerinize sorabilir misiniz
 • mücahit öner / 28 Ağustos 2009 18:27

  zonguldak

  sitenizden aldığım bilgilerden bilmediğimiz eksiklerimizi öğrenmiş oldum...her çapta daha aktif olmanız dileğiyle...
  posoflu olmaktan gurur duyuyorum.aşık zülali-zonguldak
 • muhammed emre demir / 28 Mart 2009 17:41

  posof

  çıldırlıyım ama yinede bu güzel siteyi yaptığınız için teşekür ederim ayrıca verdiğiniz bilgi çok harika
 • ESENGÜL ÖZCAN / 22 Aralık 2007 22:02

  baba memleketi

  böyle bir çalışma yaptığınız için size teşekkür ederim fakat bu güzel memleketin resimlerini de koyarsanız çok sevinirim SAMSUN Ladik te yaşıyorum fakat Posofu merak ediyorum babama memleketine SELAMLAR İYİ BAYRAMLAR TÜRKİYE!!!!!!!!!!!!!
 • Kaan Gündoğdu / 10 Eylül 2007 17:38

  "DÜNYADA EĞER BİR CENNET VARSA,ODA ŞÜPHESİZ ""POSOF""TUR...

  Posof doğasıyla,insanlarıyla,kültürüyle,tarihiyle ender rastlanabilen bir ilçedir."KAI"nın şüphesiz en güzel ilçesidir.
  Şair yanlış demiş "PARİS'i görmeden ölmeyin" ben onu düzeltiyim "POSOF'u görmeden ölmeyin"...======================================= ======================================= ====================================== ====================================== =================================== ==================================== ====================================== ====================================== ======================================= ======================================= ===================================== ====================================== ======================================= ======================================= ======================================= ======================================= ====================================== ====================================== ====================================== ======================================= ======================================= =======================================